Známkovanie – áno či nie?

Známkovanie vo všeobecnosti vplýva na rôzne typy detí odlišne. Sú deti, ktoré potrebujú spätnú väzbu vo forme celkového hodnotenia, a teda známky pre ne sú skôr motorom k výkonu než strašiakom. Tešia sa na vysvedčenie, ktoré dá akoby zadosťučinenie ich snahe a usilovnosti. Vysvedčenie ich motivuje k zlepšovaniu a stanoveniu ďalších cieľov.

Potom je skupina detí, pre ktoré známky nič neznamenajú a túto formu spätnej väzby nepovažujú za dôležitú. Skôr ich to otravuje a v prípade iných názorov na výkon ich to stresuje a vznikajú hádky.

„Na čo mi budú dobré známky? Dobré známky netreba. Nezaujíma ma to.“

Sú však aj deti, pre ktoré je známkovanie stresom a obdobie vysvedčenia je akousi nočnou morou. Sú to deti, ktoré frustruje hodnotenie od iných, respektíve obdobie hodnotenia, písomiek a záverečného tlaku. Tieto deti často v tomto období hodnotenia s výkonom klesajú, čo však nemá nič spoločné s ich vedomosťami, ale skôr s mierou zvládania stresu či nahliadania na seba ako na potenciálne zlyhávajúceho človeka. 

Systém  známkovania

Systém známkovania je metóda, široko uznávaná v mnohých školách po celom svete a je udržiavaná ako silné a životaschopné médium na posúdenie schopnosti dieťaťa uchopiť informácie.

Niektoré typy klasifikačných systémov a hodnotení vo svete

 • Percentuálne hodnotenie – od 0 do 100 percent
 • Klasifikácia písmen a variácie – od A po F alebo od 1 po 5
 • Klasifikácia podľa noriem – Porovnávanie študentov medzi sebou zvyčajne známkou s písmenami
 • Vyhovel/nevyhovel – Použitie bežnej stupnice pri hodnotení výsledkov žiaka
 • Slovné hodnotenie – Učiteľ napíše svoj subjektívny názor a komentár na žiaka

Známky alebo slovné hodnotenie?

Koronavírus prerušil klasické vyučovanie v priestoroch škôl, žiaci ostali odkázaní na domáce vyučovanie. Ministerstvo školstva zverejnilo prieskum, ktorý realizovala agentúra Focus pre Komenského inštitút na vzorke 505 respondentov z celého Slovenska. Otázky prieskumu sa venovali tomu, ako hodnotia rodičia zmeny vo vyučovaní a hodnotení žiakov a čo hovoria na úpravu systému hodnotenia. Otázky prieskumu reflektovali aktuálne zmeny v hodnotení žiakov, pri opakovaní ročníka a v obsahu vzdelávania, ktoré začiatkom apríla predstavilo ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav.

Aký postoj majú rodičia k navrhovaným zmenám?

„Reprezentatívny prieskum ukazuje, že rodičia vítajú navrhované zmeny vo vzdelávaní a to nielen v čase trvania pandémie spôsobenej vírusom COVID-19, ale aj po nej,“ povedal riaditeľ agentúry FOCUS Martin Slosiarik.

Slovné hodnotenie rodičia vítajú. Väčšina rodičov, celkovo až 84 %, víta možnosť hodnotenia žiakov na konci školského roka aj slovne. Viac ako pätina rodičov by preferovala pre aktuálny školský rok výlučne slovné hodnotenie bez známok (23 %) a viac ako polovica rodičov by si priala kombináciu známok a slovného hodnotenia (61 %). Po skončení krízovej situácie by slovné hodnotenie na vysvedčení v ZŠ v nejakej podobe uvítali takmer dve tretiny rodičov (63%).

Slovné hodnotenie má zabezpečiť spravodlivosť medzi hodnotením žiakov a podľa niektorých odborníkov by táto forma hodnotenia mala zmysel i v budúcnosti.

„Slovné hodnotenie sme v čase prerušeného vyučovania v školách zaviedli najmä z dôvodu zabezpečenia spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka, keďže podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie boli v tejto situácií veľmi rozmanité. Vzhľadom na jeho viaceré výhody, spočívajúce najmä v poskytnutí konštruktívnej spätnej väzby a v podpore motivácie žiaka, by sme radi ponechali slovné hodnotenie ako jednu z možností pre učiteľov všetkých ročníkov základných škôl aj v budúcnosti,“ povedala riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

My v Bettys Academy neznámkujeme

Zastávame názor že dôraz na memorovanie faktov – spôsob výučby, ktorú tu máme z minulosti – následné hodnotenie a známkovanie pri skúšaní, je z nášho pohľadu problematický a nie veľmi účinný. V dnešnej informačnej dobe to platí obzvlášť. Potrebujeme deti a mladých ľudí učiť, ako si vyberať z množstva ľahko dostupných informácií a posilňovať u nich životné zručnosti, akými sú:

 • kritické myslenie,
 • tímová spolupráca,
 • kreativita,
 • vnútorná motivácia učiť sa niečo nové.

Tieto zručnosti sa veľmi ťažko dajú ohodnotiť známkou. My v Bettys Academy dávamé deťom spätnú väzbu vo forme slovného ohodnotenia, pretože to považujeme za efektívne a konštruktívne riešenie ako napredovať, motivovať a dodať nadšenie pri nadobúdaní nových vedomostí.

Bettys deti 72 of 80 1

Zdroje:

 • komenskehoinstitut.sk/prieskum-rodicia-chcu-zmeny-vo-vzdelavani/
 • statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/prieskum-ukazal-rodicia-si-zelaju-zmeny-vo-vzdelavani.html
 • uopeople.edu/blog/effects-of-grading-system-on-students/